ഫാ.ഡോ. ടി. ജെ. ജോഷ്വാ ഫൗണ്ടേഷന്‍ ഉദ്ഘാടനവും ശ്രേഷ്ടാചാര്യ പ്രണാമവും 16-ന’