അരുൺ മാർക്കോസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് കോട്ടയം നിയോജകമണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി

arun_markose

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് കോട്ടയം നിയോജകമണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായ കുഴിമറ്റം എരുമത്താനം മാടപ്പാട്ട് ശ്രീ അരുൺ മാർക്കോസ്