ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയും വചനിപ്പു പെരുന്നാളും ഒരുമിച്ചു വന്നാൽ – വര്ഗീസ് ജോൺ തോട്ടപ്പുഴ

Verghis_John

ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയും വചനിപ്പു പെരുന്നാളും ഒരുമിച്ചു വന്നാൽ – വര്ഗീസ് ജോൺ തോട്ടപ്പുഴ

Kalpana by HH Marthoma Paulose II Catholicos

baselius_geevarghese_ii_catholicos marthoma_mathews_ii_catholicosgood_friday_march_25