പാന്പാടി തിരുമേനിയുടെ കനക ജൂബിലി പദ്ധതി നൂറു വിവാഹങ്ങള്‍ നടത്തും

marriage

പാന്പാടി തിരുമേനിയുടെ കനക ജൂബിലി പദ്ധതി നൂറു വിവാഹങ്ങള്‍ നടത്തും