മാര്‍ത്തോമ്മന്‍ പൈതൃക സംഗമം | പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാ

മാര്‍ത്തോമ്മന്‍ പൈതൃക സംഗമം | പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാ

വെടികെട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിയെ ഉടുക്ക് കൊട്ടി പേടിപ്പിക്കരുത്.