കോട്ടയം സമ്മേളനം (2008): പ. ദിദിമോസ് ബാവായുടെ കല്പന