പുതുഞായറാഴ്ച: ഏവന്‍ഗേലിയോന്‍ സന്ദേശം | യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ ക്രിസോസ്റ്റമോസ്

പുതുഞായറാഴ്ച: ഏവന്‍ഗേലിയോന്‍ സന്ദേശം | യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് നിരണം പള്ളി, 16-04-2023