ദേവലോകം കാതോലിക്കേറ്റ് അരമനയിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത മതാന്തര സൗഹൃദ സമ്മേളനം

Fellowship of the Bishops in Kerala – LIVE from Catholicate Palace, Devalokam, Today 7 PM