മണ്ണില്‍ ജീവിക്കുന്നവന്‍ മണ്ണിനെ മറക്കരുത് | പ. മാര്‍ത്തോമ്മാ മാത്യൂസ് തൃതീയന്‍