ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജിന്‍റെ രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു