സൗഖ്യദായകനായ യേശുക്രിസ്തു / ഡോ. ഗബ്രിയേല്‍ മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്

സൗഖ്യദായകനായ യേശുക്രിസ്തു / ഡോ. ഗബ്രിയേല്‍ മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്