പെന്തിക്കുസ്തി പെരുന്നാള്‍ സന്ദേശം / ഡോ. യാക്കോബ് മാര്‍ ഐറേനിയോസ്