നാഥാ അടിയനിവിടെ ഉണ്ട് / ഡോ. ഗബ്രിയേല്‍ മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്

പരുമല സെമിനാരിയില്‍ വി. കുര്‍ബാനമദ്ധ്യേ ചെയ്ത പ്രസംഗം, 10-01-2021