വി. ദൈവമാതാവിനോടുള്ള പ്രാത്ഥനയുടെ വ്യാഖ്യാനം / ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ കൂറിലോസ്