കർതൃ പ്രാർത്ഥനയുടെ ധ്യാനാന്മകമായ വിവരണം / ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ കൂറിലോസ്