ശാശ്വത സമാധാനത്തിനേ നിലനില്പുള്ളു / ഡോ. മാത്യൂസ് മാര്‍ സേവേറിയോസ്

Speech by Dr. Mathews Mar Severios at Parumala Seminary on June 14, 2020