ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരം

gle_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

കുറിച്ചി ബാവായുടെ കാതോലിക്കാ സ്ഥാനാരോഹണ നവതിയോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരം. പ്രായഭേദമന്യേ ആർക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.

http://www.navathi.in/