കെ.സി.സി. അദ്ധ്യക്ഷന്‍ രാജി വയ്ക്കണമെന്ന് കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങള്‍