ഫാമിലി കോണ്‍ഫറന്‍സ് ടീം അംഗങ്ങള്‍ ആല്‍ബനി ഇടവക സന്ദര്‍ശിച്ചു