കാരമല പള്ളിക്കേസ്: ജില്ലാക്കോടതി വിധി ഓർത്തഡോൿസ് സഭയ്ക്ക് അനുകൂലം

കണ്ടനാട് ഈസ്റ്റ് ഭദ്രാസനത്തിൽപെട്ട കോഴിപ്പള്ളി പള്ളി (കാരമല) ഓർത്തഡോൿസ് സഭക്കനുകൂലമായി ജില്ലാകോടതി വിധിച്ചു,