തോമസ് മാര്‍ അത്താനാസ്യോസിന്‍റെ ഭൗതികദേഹം ചെങ്ങന്നൂരിന്‍റെ മണ്ണിലേയ്ക്ക്: Live

Gepostet von GregorianTV am Freitag, 24. August 2018

s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/de_DE/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Gepostet von GregorianTV am Freitag, 24. August 2018