സഭാസമാധാനം: പ. കാതോലിക്കാ ബാവാ പ. പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ബാവായ്ക്ക് അയച്ച രണ്ട് പഴയ കത്തുകള്‍

2017 ജൂലൈ 3-ലെ വിധിക്കു ശേഷം സമാധാനാഹ്വാനവുമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കല്പന

Kalpana_Unity