വെട്ടിക്കല്‍ ദയറാ ചാപ്പല്‍ തീര്‍ത്ഥാടനകേന്ദ്രമാക്കുന്നത് പരിഗണിക്കും: കേന്ദ്രമന്ത്രി