സത്യവിശ്വാസത്തിന്‍റെ ദീപശിഖ

Sathyaviswasathinte Deepashika…..

പിറന്ന മണ്ണിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ! പ്രവർത്തിക്കണം !അതെന്റെ ജന്മാവകാശമാണ്. എന്റെ നാടിന്റെ നിയമം – അത് പാലിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ്."എന്റെ കർത്താവും, എന്റെ സഭയും സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവയും എ

്റെ ജീവശ്വാസമാണ്."ജെയിൻ'സ് ഹാഗ്യാ മീഡിയ കാസ്റ്റിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു…"സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ ദീപശിഖ"ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക…പുതിയ ഗാനങ്ങൾക്കായി പേജ് ലൈക് ചെയ്യുക…

Posted by Hagia Creations on Mittwoch, 14. März 2018