സൈനീകര്‍ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു

ദുബായ്സെൻറ്തോമസ്യുവജനപ്രസ്ഥാനംറിപ്പബ്ലിക്ക്ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചരാജ്യത്തിനുപോരാടുകയുംവീരചരമംപ്രാപിക്കുകയുംചെയ്തിട്ടുള്ളസൈനീകരെഓർക്കുകയുംസൈനീകഐക്യദാർഢ്യംപ്രഖ്യാപിക്കുകയുംചെയ്തു.