കാരുണ്യത്തിന്‍റെ കരങ്ങളുമായി ഒരു യുവാവ്

അവര്‍ക്ക് വീടാകട്ടെ എന്നിട്ട് ചെരിപ്പിടാം

ures = 'rc:0'; //-->

കാരുണ്യത്തിന്‍റെ കരങ്ങളുമായി ഒരു യുവാവ്