പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനിയെ പ. മാത്യൂസ് ദ്വിതീയന്‍ ബാവാ അനുസ്മരിക്കുന്നു

പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനിയെ പ. ബസേലിയോസ് മാര്‍ത്തോമ്മാ മാത്യൂസ് ദ്വിതീയന്‍ ബാവാ അനുസ്മരിക്കുന്നു

പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനിയെ ഡോ. പി. സി. അലക്സാണ്ടര്‍ അനുസ്മരിക്കുന്നു

Compiled by Fr. K. G. Alexander, Adoor