ഗ്രീഗോറിയന്‍ പ്രഭാഷണ പരമ്പര / തേക്കിന്‍കാട് ജോസഫ്

'333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

ഗ്രീഗോറിയന്‍ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലെ ഏഴാമത്തെ പ്രഭാഷണം ശ്രീ.തേക്കിന്‍കാട് ജോസഫ് പരുമല അഴിപ്പുരയില്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നു.. LIVE Webcast.

Posted by GregorianTV on Freitag, 27. Oktober 2017