തെയോഫിലോസ് തിരുമേനി എന്ന ദയാനിധി

തെയോഫിലോസ് തിരുമേനി എന്ന ദയാനിധി: A Souvenir about Dr. Zacharia Mar Dionysius (Metropolitan of Malabar, Malankara Orthodox Church)