പഴയ സെമിനാരി : 200 വർഷത്തെ മഹത്തായ സഭാചരിത്രനേട്ടങ്ങൾ / ഫാ. ഡോ. ജേക്കബ് കുര്യൻ

പഴയ സെമിനാരി : 200 വർഷത്തെ മഹത്തായ സഭാചരിത്രനേട്ടങ്ങൾ
ഫാ. ഡോ. ജേക്കബ് കുര്യൻ

മലങ്കരസഭയുടെ അഭിമാന ദീപസ്തംഭമായ സെമിനാരിയെപ്പറ്റി ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ അതി ശ്രദ്ധേയവും ഈടുറ്റതുമായ ഗ്രന്ഥം.

b-6954400289546305'; google_alternate_color = 'FFFFFF'; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; google_ad_format = '300x250'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='malankaraorthodox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

അവതാരിക : ഫാ. ഡോ. ടി. ജെ ജോഷ്വാ

വില : 300 രൂപ

പ്രീ പബ്ലിക്കേഷൻ 200 രൂപ (ജൂൺ 30 വരെ)