പുതുപ്പള്ളി എം.ഡി. സ്കൂള്‍ വാര്‍ഷികവും പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ കൂദാശയും

DSC01099

പുതുപ്പള്ളി എം.ഡി. സ്കൂള്‍ വാര്‍ഷികവും പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ കൂദാശയും. M TV Photos