‘സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ: അവകാശങ്ങൾ’/ ഡോ. ജെയ്സി കരിങ്ങാട്ടിൽ

book_jaisy

ഡോ.ജെയ്സി കരിങ്ങാട്ടിൽ എഴുതിയ ‘സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ: അവകാശങ്ങൾ’ എന്ന ഗ്രന്ഥം 2017 ഫെബ്രുവരി 23 ന് രാവിലെ 9.30ന് കോട്ടയം പഴയ സെമിനാരിയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. 104 പേജുള്ള ഗ്രന്ഥം പ്രകാശന ദിനം 50 രൂപായ്ക്ക് ലഭിക്കും.