നിങ്ങള്‍ ക്രൂരനാണ് – ബി. എസ്. വാരിയര്‍

b_s_waryar_2