സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിനു മുമ്പുള്ള നിയമ നിര്‍മ്മാണ സഭകളിലെ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങള്‍ by വര്‍ഗീസ് ജോണ്‍ തോട്ടപ്പുഴ

 

Verghis_John

സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിനു മുമ്പുള്ള നിയമ നിര്‍മ്മാണ സഭകളിലെ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങള്‍ by വര്‍ഗീസ് ജോണ്‍ തോട്ടപ്പുഴ

നിയമ നിര്‍മ്മാണ സഭ ശതോത്തര രജത ജൂബിലി സ്മരണിക, 2014, വാല്യം 1, പേജ് 136-157

“ണ്ട” ചേര്ത്തു വായിക്കുക – എഡിറ്റര്‍