പാന്പാടി ദയറായില്‍ ഗുരുവന്ദനം നടന്നു

guruvandanam2

google_ad_channel ='malankaraorthodox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

 

 

M TV Photos