അഗ്നിക്കനവുകള്‍ക്ക് മരണമില്ല

kalam_aprem

“നൂറ്റിയിരുപതുകോടി ജനതയെ, അല്ല ലോകസമൂഹത്തെ മുഴുവനും സ്വപ്നങ്ങളുടെ അഗ്നിച്ചിറകിലേറ്റി ധൈര്യവും കരുത്തും പ്രദാനം ചെയ്ത പ്രിയ കലാം..! ആത്മസമർപ്പണത്തിൽ ആത്മീയത തേടിയ ; അതിശക്തമായ ദൈവാശ്രയത്തിൽ കർമ്മങ്ങളെ സ്ഫുടം ചെയ്ത ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനപുത്രാ… സമാധാനത്താലെ യാത്രയാവുക..!”

h = 300; google_ad_height = 250; google_ad_format = '300x250'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='malankaraorthodox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

– ആദരാഞ്ജലികളോടെ
അപ്രേം തിരുമേനി

https://www.facebook.com/MarApremOfficial