അരിസ്റ്റോട്ടിലും പണ്ടാരവകയും by ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

aristotle