ഇടവക മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയില്‍ സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന സെക്രട്ടറിയെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തണം

Verghis_John

ഇടവക മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയില്‍ സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന സെക്രട്ടറിയെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തണം by വര്‍ഗീസ് ജോണ്‍ തോട്ടപ്പുഴ

(2012-ല്‍ എഴുതിയത്)