പ്രൊഫ. എസ്. ശിവദാസ് രചിച്ച കുഞ്ഞുമാലാഖയുടെ ദൈവ കഥകള്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു

പ്രൊഫ. എസ്. ശിവദാസ് രചിച്ച കുഞ്ഞുമാലാഖയുടെ ദൈവ കഥകള്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു.