1948-ലെ പരുമല പെരുന്നാള്‍: മലങ്കരസഭാ മാസിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

 

Source: Malankarasaba, 1948 Vrichikam, Vol. 3, No. 2