പ. കാതോലിക്കാ ബാവാ 2022-ലെ മാരാമണ്‍ കണ്‍വന്‍ഷനില്‍ ചെയ്ത പ്രസംഗം

Speech by HH Baselius Marthoma Mathews III Catholicos at 2022 Maramon Convention Church Unity Session.