നവാഭിഷിക്തനായ പ. കാതോലിക്കാ ബാവായ്ക്ക് കോട്ടയം പൗരാവലിയുടെ ആദരം