ആദ്ധ്യാത്മികത മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ളതായിരിക്കണം / ഡോ. ഗബ്രിയേല്‍ മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്