പെന്തിക്കോസ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഒന്നാം ഞായറാഴ്ച്ച / ഡോ. ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ യൂലിയോസ്