ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ ഈവാനിയോസ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം / ഡോ. ജോസഫ് മാര്‍ ദീവന്നാസ്യോസ്