ജനനപെരുന്നാളിലേക്ക് ഒരു ചിത്രമെഴുത്ത് യാത്ര / സഖേര്‍