ജോസഫ് മാര്‍ത്തോമ്മാ അനുസ്മരണം / ഫാ. ഡോ. എം. ഒ. ജോണ്‍