പ, മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ ദുക്‌റോനോ പെരുന്നാൾ / ഫാ. ഡോ. എം. ഒ. ജോണ്