ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠനത്തിനൊരുങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രാർത്ഥനാശംസകള്‍ / ഫാ. ഡോ. എം. ഒ. ജോണ്‍