സഭാഭരണഘടന സെമിനാര്‍

height="114" srcset="http://malankaraorthodox.tv/wp-content/uploads/2020/02/constitution-seminar-300x114.jpg 300w, http://malankaraorthodox.tv/wp-content/uploads/2020/02/constitution-seminar-768x292.jpg 768w, http://malankaraorthodox.tv/wp-content/uploads/2020/02/constitution-seminar-1024x389.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />

സഭാഭരണഘടന സെമിനാര്‍, കോട്ടയം ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സെമിനാരി, 21-2-2020